Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024

Gösterim: 241

TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL

ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BANÜ-TÖMER): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ve sınavlar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak,

b) Yabancı dil olarak Türkçe dil düzeylerini belirlemek amacıyla seviye tespit ve yeterlilik sınavları yaparak Avrupa dil pasaportuna (Avrupa Dil Portfolyosuna) uygun belge vermek,

c) Türk kültürünü bütün yönleriyle tanıtmak,

ç) İlgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon görevini yürütmek,

d) Farklı yabancı dillerde ve farklı seviyelerde kurslar açmak, bu tür çalışmalara rehberlik etmek ve danışmanlık hizmeti vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek, özel veya resmî kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek,

b) Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak,

c) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde veri sağlamak,

ç) Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik seviye belirleme sınavlarını yapmak,

d) Her seviyede (ilkokul, ortaokul, lise ve akademik ve benzeri) farklı dillerde kurslar açarak eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı sunmak,

e) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek amacıyla çalışmalar yapmak,

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Dil Bilim Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, kendilerine bu konuda yardımcı olmak,

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak,

h) İş birliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektör personelinin eğitimi için kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, bilimsel toplantı ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

ı) Yurt içindeki ve dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek,

i) Türkî devletlerle ortak projeler düzenlemek,

j) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

c) Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını her eğitim-öğretim yılı sonunda hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek,

f) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye, yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün başkanlığında ayda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanmak,

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek,

ç) Proje konularını tespit etmek,

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına ilişkin teklifleri Rektörlük onayına sunmak ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şube açılması, kapatılması ve şubelerde uygulanacak ücretlerle ilgili önerilerde bulunmak,

g) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Müdürün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim faaliyetleri

MADDE 14 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular ile kurs ücretlerine ilişkin hükümler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.