Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024

Gösterim: 296

TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C.

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

TÜRKÇE VE YABANCI DİL

ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(BANÜ TÖMER) EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1‒ (1) Bu Yönerge; “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ TÖMER)” nin düzenleyeceği program/kurs vb. eğitim-öğretim faaliyetleri ile bu faaliyetler sonucu öğrenciler/kursiyerler için düzenlenecek olan “BANÜ Türkçe Yeterlik Belgesi”, “Katılım Belgesi”, “Türkçe Düzey Belgesi” ile “Türkçe Yeterlik Sertifikası” koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2‒ (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’ nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14’ üncü maddesi, 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile 19/02/20018 tarihli ve 30337 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3‒  (1) Bu Yönergede geçen;

 1. BANÜ Türkçe Yeterlik Belgesi: “BANÜ Türkçe Yeterlik Sınavı” sonucunda öğrencinin/kursiyerin aldığı başarı puanını ve Avrupa Dil Portfolyosu’ na karşılık gelen başarı düzeyini gösteren belgeyi,
 2. BANÜ Türkçe Yeterlik Sınavı: Öğrencinin/kursiyerin Türkçe dil yeterliğini ölçmek

üzere uygulanan sınavı,

 1. Başarı Puanı: Bir düzeyden bir üst düzeye geçmeyi belirleyen puanı,

ç) Düzey: Avrupa Dil Portfolyosu’ na uygun A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeylerinden birini,

 1. Düzey Belirleme Sınavı: Programa/kursa başlayacakların veya Türkçe dil düzeyini

belirlemek isteyenlerin düzeyini belirleyen sınavı,

 1. Düzey Bitirme Sınavı: Öğrencinin/kursiyerin bir üst düzeye geçişi için başarması

gereken sınavı,

 1. Katılım Belgesi: Bir programın/kursun toplam ders saatinin en az %85’ ine katılan öğrenciye/kursiyere, başarılı olup olmadığına bakılmaksızın, talep etmesi durumunda verilen belgeyi,
 2. Kursiyer: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin kayıtlı öğrencilerinin dışında

Merkezde açılan Türkçe dil kurslarına kayıt yaptırmış kişiyi,

ğ) Merkez: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini (BANÜTÖMER),

 1. Müdür: Merkezin Müdürünü,

ı) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

 1. Öğrenci: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine kayıtlı ve Türkçe yeterliği olmayan

öğrenciyi,

 1. Program/Kurs: Öğrencilere/kursiyerlere Türkçe yeterliği kazandırmak amacıyla

düzenlenen ve belli süresi olan eğitim-öğretim faaliyetini,

 1. Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
 2. Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
 3. Sınav Komisyonu: Sınav sorularının hazırlanmasından ve sınavın yapılmasından

sorumlu komisyonu,

 • Türkçe Düzey Belgesi: Öğrencinin/kursiyerin Türkçe dil düzeyini gösteren belgeyi,
 • Türkçe Yeterlik Sertifikası: Türkçe dil programlarına/kurslarına devam eden öğrenci/kursiyere verilen ve Türkçe Yeterlik Sınavı sonucunda Avrupa Dil Portfolyosu’ na karşılık gelen başarı düzeyini gösteren belgeyi,

ö) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

 1. Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması ve Uygulanması

Programların açılması

MADDE 4‒ (1) BANÜ TÖMER programları/kursları, Yönetim Kurulu kararıyla açılır ve “Avrupa Dil Portfolyosu (ADP)” na göre; “Temel Düzey (A1/A2)”, “Orta Düzey (B1/B2)”, “İleri Düzey (C1/C2)” ve “Üst Düzey (Akademik Türkçe)” olarak yürütülür.

Öğrenci/kursiyer kabulü

MADDE 5‒ (1) BANÜ TÖMER’ e; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ ne kaydolmuş yabancı devlet vatandaşı öğrenciler, yükseköğretim kurumları/kurumlar arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenler ile Türkçe yeterliğini geliştirmek isteyenler kayıt yaptırabilir. 

 1. Kayıt için gerekli belgeler, başvuru süreci ve kabul koşulları; BANÜ TÖMER’ in internet sayfasında yayımlanır. 
 2. Üniversitede eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt yaptıran ancak Türkçesi yetersiz veya Türkçe yeterliğine ilişkin muafiyeti/belgesi olmayan öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin başında BANÜ TÖMER’ in düzenlediği “BANÜ Türkçe Yeterlik Sınavı” na girer. Bu sınavdan 70 puan (B2) ve üzeri puan alan ön lisans/lisans öğrencisinin; 80 puan (C1) ve üzeri puan alan lisansüstü öğrencisinin Türkçesi yeterli kabul edilir ve öğrenci, kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki eğitimine başlar. 
 3. “BANÜ Türkçe Yeterlik Sınavından” yeterli puanı alamayan öğrenci; “BANÜ Türkçe Yeterlik Sınavı” puanı esas alınarak belirlenen düzeyinde, “BANÜ TÖMER” deki “Türkçe Hazırlık Programı” na yerleştirilir (Tablo 1). “BANÜ Türkçe Yeterlik Sınavı” na girmeyen Türkçesi yetersiz öğrenci, “BANÜ TÖMER Türkçe Hazırlık Programı” na A1 temel düzeyinden başlar. Kursiyerler ise “Düzey Belirleme Sınavı” puanlarına göre programlara yerleştirilir. 

 

 

 

Tablo 1. Düzeyler ve Başarı Puanları

         DÜZEYLER            PUANLAR

   A1                              40‒49

   A2

 

            50‒59

   B1

 

            60‒69

   B2

 

            70‒79

   C1

 

            80‒89

   C2 

 

 

            90‒100

Eğitim süresi

MADDE 6‒ (1) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine yeni kaydolmuş Türkçesi yetersiz olan öğrenci, Türkçesini “BANÜ TÖMER Türkçe Hazırlık Programı” nda 1 (bir) öğretim yılında yeterli düzeye çıkarmakla yükümlüdür. Bu sürede öğrenci, kayıtlı olduğu bölümden/programdan izinli sayılır. Öğrenci bu süre sonunda yeterli Türkçe dil düzeyine ulaşamazsa başvurması durumunda kendisine 1 (bir) öğretim yılı ek süre verilir. 

 1. Ek sürede öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün/programın öğrenim ücretini ödemez ancak “BANÜ TÖMER” in ücretini ödemekle yükümlüdür. Ek sürede, öğrencilik haklarından yararlanılamaz. Ek süre sonunda başarısız olan öğrencinin üniversitede kayıtlı olduğu

bölümden/programdan ilişiği kesilir. 

 1. Türkçe dil programında geçirilen süre, kayıtlı olduğu bölümün/programın öğrenim süresinden sayılmaz. 
 2. Üniversitede kayıtlı olduğu program/bölüm için yeterli Türkçe dil düzeyine ulaşan öğrenci, bu düzeyden sonraki BANÜ TÖMER programlarına devam etmek zorunda değildir.

Bu öğrenci bir sonraki dönemden itibaren kayıtlı olduğu programa/bölüme aktarılır.

Program süresi/kurs süresi

MADDE 7‒ (1) Program süresi/kurs süresi A1, A2, B1, B2, düzeyleri için 144 saattir. Dersler haftada 24 saat olmak üzere 6 haftada tamamlanır. C1 ve C2 düzeyleri için haftada 24 saat olmak üzere 10 haftada tamamlanır. 

(2) Programların/kursların takvimi, Üniversitenin Akademik Takvimi ve resmî protokolle öğrenci kabul edilmiş kurumların takvimi esas alınarak hazırlanır. Talep durumunda yaz okulunda da program/kurs açılabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 8‒ Türkçe hazırlık programlarının/kurslarının her düzeyinde derslere devam zorunluluğu toplam ders saatinin %85’ idir. Devamsızlığı toplam ders saatinin %15’ ini aşan öğrenci/kursiyer başarısız sayılır, sınavlara alınmaz ve aynı düzeyi tekrar eder. Resmî protokolle BANÜ TÖMER’ e kabul edilmiş öğrencilerin/burslu öğrencilerin devam

zorunluluğu, ilgili kurumun yazılı taleplerine veya mevzuatına göre düzenlenir. Devamsızlık sınırını aşan öğrencinin/kursiyerin durumu, ilgili kurumlara veya birimlere bildirilir.

Sınavlar

MADDE 9‒ (1) BANÜ TÖMER’ de Türkçe hazırlık programlarındaki/kurslarındaki öğrenci/kursiyer, devam ettiği her düzeyin sonunda “Düzey Bitirme Sınavı” na katılmakla yükümlüdür. Öğrenci/kursiyer, “Düzey Bitirme Sınavı” nda 70 ve üzeri başarı puanı alması durumunda bir üst düzeyde Türkçe eğitimine devam eder. “Düzey Bitirme Sınavı” nda 70 puanının altında puan alan öğrenci/kursiyer aynı düzeyi tekrar eder. 

 1. Öğrencinin/kursiyerin Türkçe programına/kursuna bir üst düzeyde devam etmeyeceğini BANÜ TÖMER’ e yazılı olarak bildirmesi durumunda “Düzey Bitirme Sınavı” nda 70 puan ve üzeri başarı puanı aldığı en son düzeye ait Türkçe Düzey Belgesi, öğrenciye/kursiyere verilir.
 2. “Düzey Bitirme Sınavı” nda başarılı olamayan öğrenci/kursiyer aynı düzeyi tekrar etmek istediğinde kurs ücreti ödemekle yükümlüdür.
 3. “BANÜYÖS Türkçe Testi” nde 69 ve altında başarı puanı alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ nin ön lisans/lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenci; BANÜ TÖMER’ in Üniversite internet sayfasında ilan edeceği tarihte, “BANÜ Türkçe Yeterlik Sınavı” na ücret ödemeksizin girebilir. Bu sınavda 70 ve üstü başarı puanı alan öğrenci kayıtlı olduğu ön lisans/lisans programına aktarılır. 
 4. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ nde eğitim dili Türkçe olan ön lisans/lisans programında/bölümünde eğitim almak için en az B2, yüksek lisans/doktora programında eğitim almak için en az C1 düzeyinde Türkçe yeterliği gerekir. Eğitim dili yabancı dil olan programlara kayıt yaptıracak adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.

Değerlendirme

MADDE 10‒ Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üç öğretim elemanından, her düzey için “Sınav Komisyonu” oluşturulur. “BANÜ Türkçe Yeterlik Sınavı” na haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlardan, sınavın yapıldığı günden itibaren 3 işgünü içinde geçerli mazeretini belgeleyenlere “Mazeret Sınavı” yapılıp yapılmayacağına Yönetim Kurulu karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Ücretler

MADDE 11‒ (1) Kayıtta istenecek belgeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. BANÜ TÖMER’ in düzenleyeceği programların/kursların ve sınavların ücreti, Yönetim Kurulu’ nun önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 1. Çeşitli nedenlerle programa/kursa devam edemeyen öğrencinin/kursiyerin ödediği ücret iade edilmez, ancak haklı ve geçerli bir nedenle programa/kursa başlayamayan öğrencinin/kursiyerin hakkında Yönetim Kurulu karar verir. Kursta başarısız olup da aynı düzeyi tekrar etmek isteyen kursiyer, yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırmak zorundadır.
 2. Türkçe hazırlık programına/kursuna öğrenci veya kursiyer olarak katılmamış kişi BANÜ TÖMER tarafından eğitim yılı için belirlenmiş sınav ücretini BANÜ TÖMER hesabına ödemek suretiyle “BANÜ Türkçe Yeterlik Sınavı” na katılabilir.
 3. BANÜ TÖMER’ de Türkçe hazırlık kurslarında en az 2 düzey için kurs katılım ücreti ödemiş kursiyer, aynı kurs döneminde “BANÜ Türkçe Yeterlik Sınavı” na bir kez ücretsiz

katılma hakkına sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sertifika ve Belgeler ve Kayıt Silme

Sertifika ve belgeler

MADDE 12‒ BANÜ TÖMER tarafından verilen sertifika ve belgeler şunlardır:

 1. Türkçe dil programlarına/kurslarına devam eden ve Türkçe Yeterlik Sınavı sonucunda Avrupa Dil Portfolyosu’ na karşılık gelen başarı düzeyini gösteren öğrenci/kursiyere verilen Türkçe Yeterlik Sertifikası,
 2. “Türkçe Yeterlik Sınavı” sonucunda öğrencinin aldığı başarı puanını ve Avrupa Dil

Portfolyosu’ na karşılık gelen başarı düzeyini gösteren BANÜ Türkçe Yeterlik Belgesi, c) Bir programın/kursun toplam ders saatinin en az %85’ ine katılan öğrenciye/kursiyere, başarılı olup olmadığına bakılmaksızın, talep etmesi durumunda verilen Katılım

Belgesi,

d)  Öğrencinin/kursiyerin Türkçe dil düzeyini gösteren Türkçe Düzey Belgesi.

Kayıt silme

MADDE 13‒ Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin/kursiyerin BANÜ TÖMER’ den ilişiği kesilir:

 1. Öğrencinin/kursiyerin, 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak

yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” nde sayılan “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma” cezasını gerektiren disiplin suçlarından birini

işlemesi,

 1. Kayıt ücretinin ödenmemesi,

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14‒ Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Mali işler

MADDE 15 – BANÜ TÖMER’in eğitim-öğretim sürecine ilişkin mali işleri,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Merkezin muhasebe usulü ve diğer malî hususlarda “2547 sayılı Kanunun değişik 58’ inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” usul ve esasları uygulanır. Kurslarda ders ücreti karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına ilgili mevzuat esasları çerçevesinde ek ders ücreti ödenir. 

Yürürlük

MADDE 16 ‒ Bu Yönerge, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından

kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 ‒ Bu Yönerge hükümlerini, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.